Projekt "Nasza Szkoła jest coolowa!"

Nazwa projektu: Nasza szkoła jest coolowa , realizowany z 9.1.2 POKL

Termin realizacji: 1.02.2013- 28.02.2015

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach

Nazwa partnera: Gmina Lasowice Wielkie

Realizacja projektu w 4 szkołach w Gminie Lasowice Wielkie: PSP Jasienie, PSP CGronowice, PSP Chocianowice, PG Chocianowice

Cel główny projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych 280 uczniów z Gminy Lasowice Wielkie poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do końca lutego 2015r.

Zaplanowane zadania:

1.     Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego ,matematyki oraz języków obcych a także wyrównujące braku uczniów z klas 1-3 PSP.

2.     Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne  rozwijające kompetencje kluczowe w 4 szkołach, w ramach których uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje matematyczne, przyrodniczo-techniczne, językowe, z przedsiębiorczości, ekspresję kulturalną. Wezmą udział w zajęciach podczas ferii i wakacji oraz skorzystają z obozów do Zakopanego i Zieleńca . Zaplanowano też wycieczki po najważniejszych i najciekawszych miejscach w Polsce.

3.     Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna w 4 szkołach- wsparciem psychologa zostaną objęci wszyscy uczniowie, a klasy III gimnazjalne zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, który zbada predyspozycje uczniów do dalszego kształcenia.

 

Nowatorstwo projektu polega na realizacji zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej, na której zamieszczane będą ciekawe zasoby  jak: materiały dla ucznia i nauczyciela, fragmenty lekcji, zadania, testy, doświadczenia itp.